Drøbak BåtforeningCCTV Overvåkning av havnen


Bruk av CCTV i Drøbak Båthavner

Drøbak Båthavner består av Drøbak Båthavn, Kommunebrygga og Drøbak Gjestehavn. Båthavnene er kommunal eiendom og driftes av Drøbak Båtforening. Foreningen sin hensikt er å gi best mulig båthavn-tjenester til sine medlemmer, men hele området er også tilgjengelig for publikum.

Plassering av kameraer er evaluert slik at kameraene i størst mulig grad ikke er rettet mot annet enn båthavnens driftsområde. Når dette ikke er mulig for å oppnå hensikten med overvåkingen, blir den delen av kamerabildet som er mot offentlig tilgjengelige områder maskert slik at objekter på offentlig område ikke kan identifiseres. CCTV bilder er først og fremst tilgjengelig for foreningens medlemmer, men kan også sees av publikum via foreningens nettsider.

Opptak brukes på enkelte kritiske kameraer men er kun tilgjengelig for nøkkel-personell som styret av båtforeningen har utpekt.


Hensikten med CCTV overvåkning av Drøbak Båthavner


Aksept av overvåking innenfor Drøbak Båthavners driftsområde

Båtforeningens medlemmer aksepterer overvåking av båt og mannskap som befinner seg innen havnens driftsområde iht. Drøbak Båtforenings vedtekter pragraf 4, punktene 3 - 4, og årlig fornyelse av leiekontrakt på båtplass.

Alle båtgjester og brukere av gjesteplasser må akseptere overvåkningen ved opphold i havneområdet innenfor skiltingen.

Ander leietakere som har båtplass i Drøbak Båthavner, typisk på Fiskebrygga og den Gamle Gjestbrygga - eller andre som har vinterplass, aksepterer overvåking av båt og mannskap i havna ved bruk av tildelt båtplass.


Lovhjemler for CCTV overvåkning i Drøbak Båthavner

Drøbak Båtforening samler, prosesserer og beskytter persondata i henhold til:

Lagringsperiode

For kameraer som er satt opp med opptaksfunksjon blir alle bilder og video-opptak lagret i 7 dager, og slettes deretter automatisk.
Unntak fra denne regel er dersom:

Kontakt informasjon til CCTV ansvarlig hos Drøbak Båtforening

Styret i Drøbak Båtforening har en til enhver tid utpekt en CCTV ansvarlig. Vedkommende har ansvar for at overvåkingen skjer etter gjeldende lover og regler, og at anlegget fungerer etter sin hensikt. Vedkommende har også ansvar for oppsett av tilganger, sletting av data samt håndtering av spørsmål fra publikum.

Hvis du har flere spørsmål, kontakt CCTV ansvarlig på:

⚓✉ cctv@drobak-baatforening.com